Положення про комітет з конкурсних торгів

 Соболівської сільської ради

 

                         І. Загальні  положення

        Комітет з конкурсних торгів (далі - Комітет) – посадові особи виконавчого апарату сільської ради, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель згідно із Законом України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон). 

      Метою  створення  Комітету  є  організація  та  проведення  процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості. 

       Комітет  у  своїй  діяльності  керується  Законом,    іншими  нормативно- правовими актами, а також цим Положенням. 

 

           II. Порядок створення та організація діяльності Комітету

   Склад  Комітету  та  Положення  про  нього  затверджується  розпорядженням голови сільської ради.

        До складу Комітету не можуть входити  посадові особи та представники учасників  процедур  закупівель,  члени  їх  сімей,  а  також  народні  депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради. 

       Зміни до складу членів Комітету затверджуються розпорядженням голови Соболівської сільської ради.    

          До складу Комітету входить не менше п'яти осіб. 

    Членство в Комітеті не має створювати протиріччя між інтересами Замовника учасника процедури закупівлі  чи між інтересами учасників процедури закупівлі,  наявність  якого  може  вплинути  на  об'єктивність  та неупередженість  прийняття  рішень  щодо  вибору  переможця  процедури закупівлі.  

   Керівництво  роботою  Комітету  здійснює  його  голова, який  призначається розпорядженням голови сільської ради

     Голова  Комітету  організовує  роботу  Комітету  і  несе  персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет функцій. 

       Голова Комітету призначає заступника голови, відповідального секретаря  з  числа  членів  Комітету  та  визначає  функції кожного члена Комітету. 

     В разі  відсутності  голови  Комітету  його  обов'язки  виконує  заступник голови Комітету . 

    

      Голова,  секретар  та  інші  члени  Комітету  можуть  пройти навчання  з питань організації та здійснення закупівель.

   Формою  роботи  Комітету  є  засідання,  які  скликаються  головою Комітету. 

      Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні Комітету, та порядок денний доводяться до членів Комітету не пізніше ніж за два дні до засідання. 

      На засіданнях Комітету підлягають  розгляду такі питання: 

 - планування здійснення процедур закупівель;

 - складення та затвердження річного плану державних закупівель;

 - вибір процедури закупівлі;

 - розгляд та затвердження проекту  документації з конкурсних торгів;

 - інші питання відповідно до Закону.

   Рішення  з  питань,  що  розглядаються  на  засіданнях  Комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів Комітету. 

   За  умови  рівного  розподілу  голосів  голос  голови  Комітету є вирішальним. 

    Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами Комітету, присутніми на засіданні Комітету. 

      В разі відмови члена Комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови. 

 

                                            III. Головні  функції  Комітету.

    Комітет з конкурсних торгів відповідає  за організацію  та  проведення  процедур  закупівель.  У  процесі  роботи  він забезпечує реалізацію таких функцій:

- планування протягом року  здійснення процедур закупівель відповідно до  затвердженого  кошторису,  фінансового  плану  (плану  асигнувань,  плану використання бюджетних  коштів);

- складення та затвердження річного плану державних закупівель;

- здійснення вибору процедури закупівлі;

- проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;

- забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивного та чесного вибору   переможця;     

 - надання роз’яснень особам,  що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі,    щодо  змісту  документації  конкурсних  торгів    (кваліфікаційної документації)  у разі отримання від останніх відповідних запитів;

- організація  приймання,  зберігання,  розкриття  пропозицій  конкурсних

торгів  (цінових  та  кваліфікаційних  пропозицій),  забезпечує  вибір  найбільш економічно вигідної  пропозиції  на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених    у  документації  з  конкурсних  торгів  (кваліфікаційній документації);

- проведення переговорів з учасниками під час проведення переговорної процедури закупівлі;

- оформлення  документів,  необхідних  для  обґрунтування  застосування переговорної процедури закупівлі у встановленому законодавством порядку;  

 - забезпечення,    складання,  затвердження  та  зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;     оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону;

- ведення  необхідної  звітності  щодо  здійснення  процедур  закупівель відповідно до вимог законодавства;

- вжиття  на  добровільній  основі  належних  заходів,  у  тому  числі  з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі  (у разі виявлення порушень); 

- забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження; 

- сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері  закупівель,  у  виконанні  ними  своїх  повноважень  відповідно  до законодавства,  зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень; 

- здійснення інших дій, передбачених Законом.

 

 

IV. Права та обов'язки членів  Комітету.

      Члени Комітету мають право

-  виносити питання на розгляд Комітету;

-  ознайомлюватися  з  усіма  матеріалами  щодо  розгляду,  оцінки  та порівняння  пропозицій  конкурсних  торгів  (цінових  та  кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель; 

- заносити свою окрему думку до протоколів засідань Комітету;

- пройти навчання з питань організації та проведення процедур закупівель;

- здійснювати інші дії, передбачені Законом;

      Члени Комітету зобов'язані

-  організовувати та проводити процедури закупівель;

- брати участь в усіх його засіданнях особисто;

 - забезпечувати  рівні  умови  для  всіх  учасників  процедур  закупівель, об'єктивний вибір переможця; 

- в  установленому  порядку  визначати  переможців  процедур  закупівель, пропозиції  конкурсних  торгів  (цінові  та  кваліфікаційні  пропозиції)  яких  за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані; 

 - сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері  закупівель,  у  виконанні  ними  своїх  повноважень  відповідно  до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, - надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень; 

- вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель. 

       Члени  Комітету  на  його  засіданнях  беруть  участь  в  обговоренні  та прийнятті рішень щодо планування, здійснення процедур закупівель, складання, затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури  закупівель  і  попередньої  кваліфікації  учасників,  результатів розгляду,  оцінки  та  порівняння  пропозицій  конкурсних  торгів  (цінових  та кваліфікаційних  пропозицій),  визначення  переможців  процедур  закупівель, здійсненні інших дій, передбачених Законом. 

   Члени Комітету зобов'язані дотримуватися вимог Закону, інших нормативно-правових актів та Положення про Комітет з конкурсних торгів,  об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні  пропозиції)  учасників  процедур  закупівель,  забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності Комітету, та інформації,  наданої  учасниками  (учасниками  попередньої  кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель,  органу оскарження та суду.

         Голова  Комітету:

 - організовує  роботу  Комітету  і  несе  персональну  відповідальність  за виконання покладених на Комітет функцій; 

- приймає рішення щодо проведення засідань Комітету;

- визначає дату і місце проведення засідань Комітету;

- пропонує порядок денний засідань Комітету;

- веде засідання Комітету;

 - призначає заступника  голови та відповідального секретаря Комітету із числа членів Комітету; 

- визначає функції кожного члена Комітету;

- уносить пропозиції щодо змін у складі Комітету;

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

       Рішення  голови  Комітету  щодо  призначення  заступника  голови та відповідального секретаря Комітету, визначення функцій кожного члена  Комітету    та  вирішення  інших  питань  оформляються    протоколом засідання Комітету .

         Секретар Комітету призначається головою Комітету у встановленому

цим положенням порядку, який забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань  Комітету,  оперативне  інформування  членів  Комітету  стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови Комітету виконує іншу  організаційну  роботу,  а  також  забезпечує  відповідно  до  вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 

     Секретар  Комітету  (особа,  що  його  заміщує)  надає  особам,  які звернулися  з  відповідним  запитом,  документацію  конкурсних  торгів (кваліфікаційну  документацію)  та  зміни  до  неї  (за  наявності)  у  прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови Комітету (виконючого обов'язки голови) і скріплені печаткою Замовника.

      За відсутності секретаря Комітету його обов'язки виконує інший член Комітету, визначений головою Комітету. 

 Відповідальність

  1.  Члени Комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України. 
  2.   Голова  та  секретар  Комітету  несуть  відповідальність  за  повноту  та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.       

 

 

Сільський голова                                                                                 В.П. Асауленко

 

 

 

 

 

 

 

Гід державних послуг. Банер